Acties

Acties van Tij in 2023

Wat doet Denktank Tij?

Denktank Tij heeft in de afgelopen twee jaar een grondige analyse gemaakt van de plannen van grote industriële bedrijven om hun CO2-uitstoot voor 2030 te beperken en verder te verduurzamen. Daarbij richt Tij zich vooral op de Zeeuwse spelers DOW, Yara en Zeeland Refinery.
In de visie van Tij zijn de tot nu toe gepresenteerde plannen van deze bedrijven te veel gericht  op het halen van korte termijn CO2-reductiedoelen met CCS en veel minder op een structurele verduurzaming voor de langere termijn. Daarmee houden deze bedrijven in de visie van Tij te lang vast aan hun fossiele basis. Daarom heeft Tij zelf plannen ontwikkeld en uitgewerkt die wel uitgaan circulariteit en klimaatneutraliteit. Alleen met een fundamentele transformatie kunnen ze toekomstbestendig worden. Het voorlopige resultaat is het rapport ‘Verduurzaming van de Zeeuwse procesindustrie’ dat in juni van dit jaar is uitgebracht (zie hieronder).

Parallel aan het ontwikkelen van een eigen visie op de toekomst van de procesindustrie heeft Tij in de afgelopen periode een groot aantal gesprekken gevoerd met alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie en de verduurzaming van de (Zeeuwse) procesindustrie. Daarbij moet u denken aan de directies betrokken bedrijven zelf, maar ook met de ministeries van EZK en IenW, de Provincie Zeeland, North Sea Ports en SDR. Om de Tij-visie te toetsen hebben verschillende instellingen, zoals TNO en onafhankelijke deskundigen de voorstellen van Tij beoordeeld en van positieve feedback voorzien. Ook met verschillende landelijke NGO’s, zoals Milieu Defensie, Urgenda en Natuur en Milieu vindt regelmatig overleg plaats om elkaars visie aan te scherpen. Dit is een doorlopend proces.

Uit alle gesprekken blijkt steeds weer dat de gekozen benadering van Tij inhoudelijk onbetwist is, de resultaten positief scoren (duurzaam, circulair én economisch) en dat de voortellen uitvoerbaar zijn,  mits de betrokken bedrijven bereid zijn voortvarend de juiste keuzes te maken en daarin gestimuleerd worden door de overheid.

Wat we nu als resultaat van ons werk zien is, dat verschillende partijen bereid zijn verder te kijken dan alleen CO2-reductie met voor de hand liggende procesaanpassingen en het afvangen van CO2. We hebben partijen bij elkaar gebracht en gestimuleerd om de mogelijkheden van een fundamentele industrie-transitie beter en verder te verkennen en daarbij samen te werken. Dit versterkt de motivatie van Tij om door te gaan.

Tij brengt rapport 'Verduurzaming van de Zeeuwse procesindustrie' naar buiten

Juni 2023

Tij heeft haar uitgewerkte visie en de doorrekening van haar voorstellen om de Zeeuwse procesindustrie te verduurzamen naar buiten gebracht in de online publicatie van het rapport 'Verduurzaming van de Zeeuwse Procesindustrie. Op weg naar een circulaire industrie.' Dit rapport vormt nu de basis voor de gesprekken met de bedrijven en andere stakeholders. U kunt het rapport hieronder downloaden.

Denktank Tij Verduurzaming Van De Zeeuwse Procesindustrie Juni 2023
PDF – 2,4 MB 104 downloads

Brief aan nieuw provinciebestuur

Maart 2023.
Denktank Tij heeft met het oog op de vorming van een nieuw provinciebestuur een brief gestuurd aan alle politieke partijen.
Hierin benadrukt Tij nogmaals dat een fundamentele transitie van de Zeeuwse procesindustrie nodig is om de klimaatdoelen te halen. Daarbij moet de industrie veel sneller dan beoogd afscheid nemen van fossiele bronnen en vorm geven aan de circulaire economie. De studie van Tij geeft aan dat dit betere kansen biedt voor een toekomstbestendige procesindustrie.

Brief Van TIJ Aan PS Zeeland Coalitievorming
PDF – 642,9 KB 132 downloads

Acties van Tij in 2022

Denktank TIJ heeft in 2022 een visie op de toekomst van de Zeeuwse procesindustrie ontwikkeld. Deze visie is gedeeld en besproken met een aantal partijen, waaronder de Ministerie van EZK en IenW, TNO Circulaire Economie en milieu, North Sea Ports, SDR (Smart Delta Resources) en betrokken bedrijven. 
Tij heeft daarbij haar visie in verschillende brieven en presentaties verwoord bij betrokken ministeries en de vaste Kamercommissie EZK. De visie van TIJ, samengevat in de vorm van een vijftal standpunten, is op deze site gepubliceerd onder 'Visie van Tij'.

 

Op 1 november organiseerde Tij in de Zeeuwse Klimaatweek en in samenwerking met ZB in Middelburg een Tegenlicht Meet-Up over de toekomst van de drie grootste industriële bedrijven van Zeeland (DOW, Yara en Zeeland Refinery). 

Hieronder volgt een kort verslag van deze interessante bijeenkomst.

De verschillende presentaties zijn te zien en te downloaden op de site van de ZB

 

Is de Zeeuwse procesindustrie klaar voor de toekomst?

Middelburg, 1 november 2022.
In de Klimaatweek 2022 presenteerde Tij onder de kop ‘ Is de industrie klaar voor een duurzame toekomst?’ voor het eerst haar visie op de Zeeuwse procesindustrie aan een breder publiek.
Hiervoor was veel belangstelling: meer dan 60 mensen namen deel aan de ‘Tegenlicht Meet-Up’ over de toekomst van de drie grootste industriële bedrijven van Zeeland: DOW, Yara en Zeeland Refinery. Roel Adriaansens presenteerde de visie van TIJ, waarin de koppeling tussen de energietransitie en de circulaire economie centraal staat. Reinier Grimbergen (TNO-Circulaire Economie) toetste de inzet van Tij op wetenschappelijke basis aan fysische en technische randvoorwaarden en plaatste de noodzakelijke transities in een breder nationaal en internationaal kader. Tenslotte ging Carien van der Have (DRIFT) in op transitieprocessen en de maatschappelijke impact. Na de pauze maakten veel mensen gebruik van de gelegenheid voor onderlinge discussie en uitwisseling met de sprekers.

De avond werd in nauwe samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek georganiseerd in de ZB, Middelburg.

Terugblikkend: De interessante presentaties werden (blijkens de evaluatie) door veel mensen erg gewaardeerd. Wel werd de inhoud door een aantal bezoekers als erg technologisch ervaren. Daarbij verwijzend naar de dringende noodzaak van echt wezenlijke transities op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en energie. Daarmee zijn wij het natuurlijk van harte eens, zoals ook is verwoord in onze visie. We willen juist vérder gaan. In onze analyse confronteren we deze abstracte begrippen met de dagelijkse praktijk. Juist vanuit circulariteit en duurzaamheid als harde basis zoekt Tij naar de weinig verkende mogelijkheden en nieuwe oplossingen. Als analysemodel gaan we uit van de huidige bedrijven en (eind)producten. Dat is geen doel op zich, maar een keuze uit meerdere denkbare scenario's.
Uit de doorrekening van onze plannen blijkt dat in de Zeeuwse procesindustrie forse resultaten op het gebied van CO2-reductie en recycling mogelijk zijn. Zeker ten opzichte van de huidige situatie, maar ook als we de vergelijking maken met de tot nu toe gepresenteerde plannen van de betrokken bedrijven voor 2030 en daarna. Een veel verdergaande reductie van de input van fossiele energie en emissies kan volgens Tij goed samengaan met economisch aantrekkelijke perspectieven voor betrokken bedrijven. Mits ze bereid zijn goed samen te werken en tijdig de juiste stappen nemen.

Kortom: Met dank aan alle deelnemers genoeg stof voor een vervolgdiscussie!

De verschillende presentaties zijn te zien en te downloaden op de site van de ZB