Acties

Acties van Tij in 2023

Brief aan nieuw provinciebestuur

Maart 2023.
Denktank Tij heeft met het oog op de vorming van een nieuw provinciebestuur een brief gestuurd aan alle politieke partijen.
Hierin benadrukt Tij nogmaals dat een fundamentele transitie van de Zeeuwse procesindustrie nodig is om de klimaatdoelen te halen. Daarbij moet de industrie veel sneller dan beoogd afscheid nemen van fossiele bronnen en vorm geven aan de circulaire economie. De studie van Tij geeft aan dat dit betere kansen biedt voor een toekomstbestendige procesindustrie.

Brief Van TIJ Aan PS Zeeland Coalitievorming
PDF – 642,9 KB 4 downloads

Acties van Tij in 2022

Denktank TIJ heeft in 2022 een visie op de toekomst van de Zeeuwse procesindustrie ontwikkeld. Deze visie is gedeeld en besproken met een aantal partijen, waaronder de Ministerie van EZK en IenW, TNO Circulaire Economie en milieu, North Sea Ports, SDR (Smart Delta Resources) en betrokken bedrijven. 
Tij heeft daarbij haar visie in verschillende brieven en presentaties verwoord bij betrokken ministeries en de vaste Kamercommissie EZK. De visie van TIJ, samengevat in de vorm van een vijftal standpunten, is op deze site gepubliceerd onder 'Visie van Tij'.

 

Op 1 november organiseerde Tij in de Zeeuwse Klimaatweek en in samenwerking met ZB in Middelburg een Tegenlicht Meet-Up over de toekomst van de drie grootste industriële bedrijven van Zeeland (DOW, Yara en Zeeland Refinery). 

Hieronder volgt een kort verslag van deze interessante bijeenkomst.

De verschillende presentaties zijn te zien en te downloaden op de site van de ZB

 

Is de Zeeuwse procesindustrie klaar voor de toekomst?

Middelburg, 1 november 2022.
In de Klimaatweek 2022 presenteerde Tij onder de kop ‘ Is de industrie klaar voor een duurzame toekomst?’ voor het eerst haar visie op de Zeeuwse procesindustrie aan een breder publiek.
Hiervoor was veel belangstelling: meer dan 60 mensen namen deel aan de ‘Tegenlicht Meet-Up’ over de toekomst van de drie grootste industriële bedrijven van Zeeland: DOW, Yara en Zeeland Refinery. Roel Adriaansens presenteerde de visie van TIJ, waarin de koppeling tussen de energietransitie en de circulaire economie centraal staat. Reinier Grimbergen (TNO-Circulaire Economie) toetste de inzet van Tij op wetenschappelijke basis aan fysische en technische randvoorwaarden en plaatste de noodzakelijke transities in een breder nationaal en internationaal kader. Tenslotte ging Carien van der Have (DRIFT) in op transitieprocessen en de maatschappelijke impact. Na de pauze maakten veel mensen gebruik van de gelegenheid voor onderlinge discussie en uitwisseling met de sprekers.

De avond werd in nauwe samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek georganiseerd in de ZB, Middelburg.

Terugblikkend: De interessante presentaties werden (blijkens de evaluatie) door veel mensen erg gewaardeerd. Wel werd de inhoud door een aantal bezoekers als erg technologisch ervaren. Daarbij verwijzend naar de dringende noodzaak van echt wezenlijke transities op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en energie. Daarmee zijn wij het natuurlijk van harte eens, zoals ook is verwoord in onze visie. We willen juist vérder gaan. In onze analyse confronteren we deze abstracte begrippen met de dagelijkse praktijk. Juist vanuit circulariteit en duurzaamheid als harde basis zoekt Tij naar de weinig verkende mogelijkheden en nieuwe oplossingen. Als analysemodel gaan we uit van de huidige bedrijven en (eind)producten. Dat is geen doel op zich, maar een keuze uit meerdere denkbare scenario's.
Uit de doorrekening van onze plannen blijkt dat in de Zeeuwse procesindustrie forse resultaten op het gebied van CO2-reductie en recycling mogelijk zijn. Zeker ten opzichte van de huidige situatie, maar ook als we de vergelijking maken met de tot nu toe gepresenteerde plannen van de betrokken bedrijven voor 2030 en daarna. Een veel verdergaande reductie van de input van fossiele energie en emissies kan volgens Tij goed samengaan met economisch aantrekkelijke perspectieven voor betrokken bedrijven. Mits ze bereid zijn goed samen te werken en tijdig de juiste stappen nemen.

Kortom: Met dank aan alle deelnemers genoeg stof voor een vervolgdiscussie!

De verschillende presentaties zijn te zien en te downloaden op de site van de ZB